Danh sách

{"total":403,"stores": [

{"name":"Trụ sở","web_address":"1283 Giải Phóng, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4430.510267414456!2d105.84008759025906!3d20.968564641593183!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac4e3b081517%3A0xc44e8e1bbf383961!2zQ8O0bmcgVHkgQ3AgS-G7uSBUaHXhuq10IMSQaeG7h24gVmnhu4d0IE5hbSAtIMSQ4bupYw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1595470494292!5m2!1svi!2s","district_code":"HOANGMAI","province_code":"HANOI"},

{"name":"Chi nhánh HCM","web_address":"74 - 76 Nguyễn Huệ , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.4716125333675!2d106.7007975138541!3d10.775145392322413!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f46fe8b315b%3A0xfe14a3e9f1326d85!2zNzQtNzYgTmd1ecOqzINuIEh1w6rMoywgQuG6v24gTmdow6ksIFF14bqtbiAxLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1595470609086!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"},

{"name":"Trung tâm bảo hành HCM","web_address":"Số 188 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6479896840274!2d106.64012931385395!3d10.761588992331584!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752e9068393781%3A0x5432b4b7359c96e4!2zMTg4IEzhuqFjIExvbmcgUXXDom4sIFBoxrDhu51uZyAxMCwgUXXhuq1uIDExLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1595470743717!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN11","province_code":"HOCHIMINH"},

{"name":"Chi nhánh Đà Nẵng","web_address":"Số 164 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.4207808360784!2d108.20781131393214!3d16.043639988896793!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219be39263cd7%3A0xd6f2c9b074143b82!2zMTY0IE5ndXnhu4VuIEjhu691IFRo4buNLCBIb8OgIEPGsOG7nW5nIELhuq9jLCBI4bqjaSBDaMOidSwgxJDDoCBO4bq1bmcgNTUwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1595470805505!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHAICHAU","province_code":"DANANG"}

] }